Powrót do listy
Dotyczy: BUDYNEK MIESZKALNY
Data licytacji: 2018-04-27
Godzina licytacji: 11-00
Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy w Słubicach
Cena wywołania: 43.500,00ZŁ
Suma oszacowania: 58.000,00ZŁ
 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Słubicach
Karol Grzelewski
Kancelaria Komornicza Słubice
69-100 Słubice Kilińskiego 9E
tel. 0-95-758-22-37 e-mail: slubice@komornik.pl
www.slubice.komornik.org
Kmp 24/95
FAAL 8933/1
Słubice, dnia 15-03-2018

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
GORZÓW WLKP.

ul.Sikorskiego 42
66-400 Gorzów Wlkp.

#mk *0030001837383*/0022/
*0030001837383*

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słubicach Karol Grzelewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-04-2018r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słubicach mającego siedzibę przy ul.Boh.Warszawy 3B w sali nr 215, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej Prawo własności nieruchomości zabudowanej domem mieszklanym o pow. 75,21 m2 jednorodzinnym położnym we wsi Drzeńsko w granicach działki ewidencyjnej nr 151z wyodrębnieniem wartości budynku. Dla nieruchomości prowadzone są następujące księgi wieczyste: GW1S/00001203/5, GW1S/00028182/6. Zgodnie z treścią księgi wieczystej właścicielem budynku jest Jerzy Malz, wlaścicielem gruntu jest Skarb Państwa reprezentowany przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Wyceną objęto całą nieruchomość składającą się z gruntu oraz budynku mieszkalnego, z oszacowanej wartości rynkowej nieruchomości wyodrębniono wartość budynku, który podlega sprzedaży w drodze lictyacji. Wartośc budynku 48 000,00 zł, wartość gruntu: 10 000,00 zł. Wysokośc pomieszczeń w budynku 2,25 m2.
należącej do dłużnika: Jerzy Malz
położonej: 69-110 Rzepin, Drzeńsko 30,
dla której Sąd Rejonowy w Słubicach Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: GW1S/00001203/5]
Suma oszacowania wynosi 58 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 43 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 800,00zł. Rękojmia może być złożona w gotówce oraz w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Słubicach 32 12403608 1111 0000 4338 0998 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Słubicach przy ul.Boh.Warszawy 3B w pok. 320 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Pouczenie:
Nabywca zobowiązany jest do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% ceny nabycia bez wezwania organu podatkowego w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Ust.z dnia 09.09.2000r Dz.U.2000 Nr 86 poz.959o podatku od czynności cywilnoprawnych
Art.305>>.[Udaremnienie przetargu] § 1.Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany.Asesor
Komornik Sądowy
Monika Kirzynowska
Karol W. Grzelewski
 
Ruchomości mozna oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczony w ogłoszeniu.
Zastrzega sie możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny
 
Powrót do listy
Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię
Projekt i realizacja:
Sukurs 2 Technologie Informatyczne