Powrót do listy
Dotyczy: LICYTACJA DOMU
Data licytacji: 2018-05-29
Godzina licytacji: 11-00
Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy w Słubicach
Cena wywołania: 359.775,00ZŁ
Suma oszacowania: 479.700,00ZŁ
 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Słubicach
Karol Grzelewski
Kancelaria Komornicza Słubice
69-100 Słubice Kilińskiego 9E
tel. 0-95-758-22-37 e-mail: slubice@komornik.pl
www.slubice.komornik.org
Km 884/09

Słubice, dnia 03-04-2018

Ryszard
Cieciura

ul.Banaszaka 8
66-470 Kostrzyn n/O

#mk *0020001843300*/0022/
*0020001843300*

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słubicach Karol Grzelewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-05-2018r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słubicach mającego siedzibę przy ul.Boh.Warszawy 3B w sali nr 231, odbędzie się pierwsza licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej Grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość. Budynek jednorodzinny z garażem o pow. użytkowej wynoszącej 251,14 m2 w skład, którego wchodzii: parter i I piętro o pow. użytk. 146,77 m2(6 pokoi, kuchnia, łązienka z wc, wc, przedpokój, weranda, korytarz, korytarz z klatką schodową. Przyziemi: suterena o pow. 104,37 m2 (składzik i kotłownia, spiżarnia, korytarz, garaż, pomieszczenia na biuro). Nieruchomość obciążona prawem osobistym w postacie nieodpłatnej służebności osobistej polegająca na prawie nieodpłatnego korzystania przez uprawnionych z całego budynku mieszklanego.
należącej do dłużnika: Ryszard Cieciura
położonej: 66-470 Kostrzyn n/O, Banaszaka 8,
dla której Sąd Rejonowy w Słubicach Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: GW1S/00004539/0]
Suma oszacowania wynosi 479 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 359 775,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 47 970,00zł. Rękojmia może być złożona w gotówce oraz w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Słubicach 32 12403608 1111 0000 4338 0998 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Wartość budynku mieszkalnego o pow. użytkowej 251,14 m2 (bez gruntu) wynosi - 421.900,00 zł
Wartość prawa użytkowania wieczystego działki nr 781 o pow. 588 m2 (bez budynku) wynosi - 57 800,00 zł
Wartość służebności obciążającej nieruchomość – cały budynek mieszkalny wynosi 168.760,00 złotych
Wartość nieruchomości – całego budynku mieszkalnego z zaliczeniem służebności obciążającej wynosi ; 479.700,00 zł -

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Słubicach przy ul.Boh.Warszawy 3B w pok. 320 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Pouczenie:
Nabywca zobowiązany jest do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% ceny nabycia bez wezwania organu podatkowego w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Ust.z dnia 09.09.2000r Dz.U.2000 Nr 86 poz.959o podatku od czynności cywilnoprawnych
Art.305>>.[Udaremnienie przetargu] § 1.Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany.


Asesor
Komornik Sądowy
Monika Kirzynowska
Karol W. Grzelewski
 
Ruchomości mozna oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczony w ogłoszeniu.
Zastrzega sie możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny
 
Powrót do listy
Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię
Projekt i realizacja:
Sukurs 2 Technologie Informatyczne