Powrót do listy
Dotyczy: licytacja mieszkania
Data licytacji: 2018-10-19
Godzina licytacji: 11-00
Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy w Słubicach
Cena wywołania: 64.666,67zl
Suma oszacowania: 97.000,00zł
 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Słubicach
Karol Grzelewski
Kancelaria Komornicza Słubice
69-100 Słubice Kilińskiego 9E/11
tel. 0-95-758-22-37 e-mail: slubice@komornik.pl
www.slubice.komornik.org
Km 863/16

Słubice, dnia 17-09-2018

Kancelaria Radcy Prawnego PROKURA
Radca Prawny
mgr Robert Zubczewski-Bogdanow
ul. Bolesława Krzywoustego 1
69-100 Słubice

#mmk *0020001910062*/0022/
*0020001910062*

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słubicach Karol Grzelewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-10-2018r. o godz. 11:00 Sąd Rejonowy 69-100 Słubice, ul.Boh.Warszawy 3B, sala 215 odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego Lokal stanowiący odrębną nieruchomość. Z własnością lokalu związany jest udział 517/1000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu(dz. nr ewid. 433/7 o pow. 296 m2) oraz w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie właścicielom lokali. Gmina Rzepin jest wlaścicielem gruntu. Użytkowanie wieczyste zostało ustanowione na 99 lat licząc od dnia 12-04-1999 r. Lokal mieszkalny położony jest w kamienicy usytuowanej w obrębie tzw. starego miasta w Rzepinie; w kamienicy znajdują się dwa wyobrębnione lokale mieszkalne wraz z pomieszczeniami przynależnymi usytuowanymi w towrzyszącym budynku gospodarczym w granicach działki 433/7. Położenie lokalu na kondygnacji: parter po prawej stronie głównej bryły budynku oraz w oficynie. Lokal mieszklany składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, osobne wc, ganek wejściowy od strony oficyny, pow. użytk. lokalu 56,23 m2, powierzchnia pomieszczeń przynależnych 13,86 m2.
Analiza wykazu zabytkow zlokalizowanych na terenie Gminy Rzepin wykazała, że nieruchomość położona w Rzepinie przy ul. Kościuszki 58 - dom mieszklany jest wpisana do wykazu zabytków.
należącego do dłużnika: Janina Maciejewska-Rybowiak
położonego: 69-110 Rzepin, Kościuszki 58/1,
dla którego Sąd Rejonowy w Słubicach Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: GW1S/00018413/2]
Suma oszacowania wynosi 97 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 64 666,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 700,00zł. Rękojmia może być złożona w gotówce oraz w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Słubicach 32 12403608 1111 0000 4338 0998 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Słubicach przy ul.Boh.Warszawy 3B pok. 321 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Pouczenie:
Nabywca zobowiązany jest do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% ceny nabycia bez wezwania organu podatkowego w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Ust.z dnia 09.09.2000r Dz.U.2000 Nr 86 poz.959o podatku od czynności cywilnoprawnych
Art.305>>.[Udaremnienie przetargu] § 1.Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany.Asesor
Komornik Sądowy
Monika Kirzynowska
Karol W. Grzelewski
 
Ruchomości mozna oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczony w ogłoszeniu.
Zastrzega sie możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny
 
Powrót do listy
Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię
Projekt i realizacja:
Sukurs 2 Technologie Informatyczne