Powrót do listy
Dotyczy: Licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości w Kostrzynie n/O
Data licytacji: 2018-12-04
Godzina licytacji: 13:00
Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy w Słubicach
Cena wywołania: 735000,00
Suma oszacowania: 980000,00
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słubicach Karol Grzelewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-12-2018r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym w Słubicach 69-100 Słubice, ul.Boh.Warszawy 3B, sala numer 215 odbędzie się pierwsza licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej Grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość. Przedmiotowa nieruchomośc połozona jest w granicach działki ewidencyjnej 41/15. Zabudowa działki w postaci budynku magazynowego zajmuje 50% jej powierzchni. Jest to budynek wolnostojący z płaskim dachem o powierzchni zabudowy 1 306 m2 składający sie z 5 pomieszczeń. Pierwsze pomiesczenie o powierzchni 336,28m2 w tym 2 biura. Drugie pomieszczenie- 235,69m2 w tym 2 biura. Trzecie 70,72m2 w tym 1 biuro. Pmieszczenie nr 4 232,26m2 w tym 2 biura. Pmieszczenie nr 5 332,80m2 w tym biuro i kotłownia. Wysokość pomieszczeń min 4.00 m max 4,80 m.Budynek niepodpiwniczony-rok budowy 1939 r. Pokrycie stropodachu w postaci papy na lepiku. Stalowe bramy wjazdowe, posadzki betonowe elewacje z tynku cementowo-wapiennego. Instalacje wewnetrzne- wodna; kanalizacja; elektryczna oswietleniowa i gniazd wtykowaych; elektryczna tzw. "siły"; odgromowa. Teoretyczny stopień zużycia technicznego budynku wynosi 60%.
należącej do dłużnika: ROL-PAPIER SPÓŁKA JAWNA - STANISŁAWA RUSAKOWICZ,TOMASZ ROMANÓW z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą
położonej: 66-470 Kostrzyn n/O, Prosta 1,
dla której Sąd Rejonowy w Słubicach Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: GW1S/00029196/4]
Suma oszacowania wynosi 980 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 735 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 98 000,00zł. Rękojmia może być złożona w gotówce oraz w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Słubicach 32 12403608 1111 0000 4338 0998 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Słubicach przy ul.Boh.Warszawy 3B pok. 321 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Pouczenie:
Nabywca zobowiązany jest do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% ceny nabycia bez wezwania organu podatkowego w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Ust.z dnia 09.09.2000r Dz.U.2000 Nr 86 poz.959o podatku od czynności cywilnoprawnych
Art.305>>.[Udaremnienie przetargu] § 1.Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów
 
Ruchomości mozna oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczony w ogłoszeniu.
Zastrzega sie możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny
 
Powrót do listy
Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię
Projekt i realizacja:
Sukurs 2 Technologie Informatyczne